Composició

El Consorci dels Aspres d'Empordà és un ens públic, regit per un Consell on hi són representats per igual els Ajuntaments dels quatre municipis que el conformen.

L’organ de govern del Consorci dels Aspre d’Empordà és el Consell Plenari format pels Alcaldes i un Regidor delegat de cadascún dels municipis que l’integren.

Així doncs, a dia d’avui, els membres d’aquest consell són:

  • President: Sr. Joan Sabartés, Alcalde de l’Ajuntament de Cantallops
  • Vicepresident: Sr. Carles Lagresa, Alcalde d’Espolla
  • Tresorer: Sr. Joan Fuentes, Alcalde de Capmany
  • Sra. Olga Carbonell, Alcaldessa de Sant Climent Sescebes
  • Sra. Montserrat Juana, Regidora de l’Ajuntament de Capmany
  • Sr. David Molas, Regidor de l’Ajuntament de Cantallops
  • Sra. Anna Ros, Regidora de l’Ajuntament d’Espolla
  • Sra. Natàlia Torrent, Regidora de l’Ajuntament de Sant Climent Sescebes

Actua com a Secretari-interventor, el Sr. Pere Ricart.